اخبار آکادمی

استادان

رزومه دکتر مهدی کنعانی

رزومه دکتر مهدی کنعانی دکتر مهدی کنعانی از دانش آموختگان ممتاز دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در رشته کارآفرینی (گرایش سازمانی)...

چند رسانه ای

مدیریت MBA