منابع انسانی

خصوصیات رهبران و مدیران موفق

مدیریت و رهبری

تعریف رهبری

فرآیند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنها برای همکاری با یکدیگر در جهت تحقق هدف هاى گروهی را «رهبری» می گویند. یا می توان گفت: رهبرى استفاده از فرآیند ارتباطات در موقعیتی خاص براى اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آنها به سوى مقاصدی مشخص است. و یا رهبری فرآیند نفوذ در دیگران است به طوری که آنها با اشتیاق و جدیت در دستیابی به اهداف سازمانی تلاش نمایند.

«رهبری» را اصولاً «هنر نفوذ در دیگران» می دانند. بدین معنی که پیروان به دلخواه نه از روى اجبار، از رهبر اطاعت می کنند.

بنابراین، منظور از رهبرى به طور عام، تأثیر گذارى بر افراد و انگیزش آنان به طورى است که از روى میل، علاقه و با اشتیاق براى دستیابی به هدف های گروهی تلاش کنند.

تعریف مدیریت

فرآیند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر کار اعضاى سازمان و کاربرد کلیه منابع قابل دسترسی براى رسیدن به هدفهاى تعیین شده سازمان را «مدیریت» می گویند.

«مدیریت» به عنوان « هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران» نیز تعریف شده است.

چرا که مدیر با اتخاذ تدابیرى براى انجام کارها توسط دیگران و نه شخص مدیر به اهداف سازمان نایل می شود.

برخی اعتقاد دارند که یک شخص یا رهبر متولد می شود یا نه. از نظر این افراد رهبران ابرمردانی هستند که به علت ویژگی هایی که موهبت الهی است شایستگی رهبرى پیدا کرده اند، بنابراین کسانی می توانند نقش رهبرى را در سازمان ایفا کنند که داراى خصوصیاتی چون هوشمندی، برونگرایی، تسلط بر خود، اعتماد به نفس، سخنورى و جاذبه کلام، زیبایی و جذابیت سیما و چهره و مانند آنها باشند.

از جنبه بالا برخی افراد فکر میکنند که همه ویژگی های رهبران موفق ذاتی نیست، اما خوب است بدانید که بنابر تحقیقات انجام شده ویژگی های اکتسابی سهم بیشتری در موفقیت رهبران داشته است.

مدیریت و رهبری

خصوصیات رهبران

از جمله خصوصیات عمده اى که براى رهبران ذکر می شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-   هوش: تحقیقات انجام شده بر روى رهبران موفق سازمانی نشان می دهد که هوش آنان از میانگین هوش پیروان و زیردستانشان بیشتر است.

۲-    خصوصیات فیزیکی: خصوصیات ظاهرى و فیزیکی مانند قد، سیما و حرکات دست.

۳-    بلوغ اجتماعی و وسعت دید: رهبران از جهت عاطفی با ثبات و داراى اعتماد به نفس اند و نسبت به مسایل و رویدادهاى اطراف خود دید و بینش وسیعی دارند.

۴-   تیپ شخصیتی:  رهبران شخصیت برونگرا دارند.

۵-    انگیزه هاى توفیق طلبی و نیل به هدف: رهبران داراى انگیزه هاى قوى براى موفقیت هستند و توفیق طلب اند.

۶-    خصوصیات شغلی :مانند پشتکار و تلاش و ابداع و ابتکار.

۷-    خصوصیات اجتماعی: مانند مرتب اجتماعی و سیاسی.

۸-    انسانگرایی: انسانگرایی و تاکید بر ارزش انسانها خصوصیت بارز دیگر رهبران موفق است.

هر چند که عده اى عقیده دارند که توانایی رهبرى با خصوصیت فرد یا ویژگی های موروثی قابل بیان است، ولی باید این نکته را در نظر داشت که می توان براى رهبر خوب شدن آموزش دید و با برنامه هاى آموزشی یک رهبر موفق شد.

مدیریت و رهبری

یک دیدگاه ارسال کنید