معرفی اساتید

رزومه دکتر رضا تهرانی

دکتر رضا تهرانی

از اساتید برجسته مدیریت مالی در کشور و عضو هیئت علمی و مدیر گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با درجه علمی دانشیار می باشند. رزومه ایشان به شرح زیر می باشد.

عناوین دروس

۱) اصول حسابداری ۱، کارشناسی
۲) اصول حسابداری ۲، کارشناسی
۳) تئوریهای مالی، کارشناسی
۴) حسابرسی وکنترل مالی، کارشناسی
۵) مبانی مدیریت سرمایه گذاری، کارشناسی
۶) مبانی مهندسی مالی، کارشناسی
۷) مدیریت مالی، کارشناسی
۸) مدیریت مالی ۱، کارشناسی
۹) مدیریت مالی ۲، کارشناسی
۰۱) ارزش گذاری اوراق بهادار، کارشناسی ارشد
۱۱) اصول حسابداری، کارشناسی ارشد
۲۱) بازارهای پولی و مالی، کارشناسی ارشد
۳۱) پایان نامه، کارشناسی ارشد
۴۱) تجزیه وتحلیل صورتهای مالی، کارشناسی ارشد
۵۱) تجزیه و تحلیل صورت های مالی، کارشناسی ارشد
۶۱) تصمیم گیری در مسایل مالی، کارشناسی ارشد
۷۱) تصمیم گیری در مسائل مالی، کارشناسی ارشد
۸۱) تئوری بازار سرمایه، کارشناسی ارشد
۹۱) حسابداری برای مدیران، کارشناسی ارشد
۰۲) حسابداری مدیریت، کارشناسی ارشد
۱۲) سازمانهای پولی ومالی، کارشناسی ارشد
۲۲) سازمانهای پولی ومالی بین الملل، کارشناسی ارشد
۳۲) سمینار در مدیریت مالی، کارشناسی ارشد
۴۲) سمینار مالی، کارشناسی ارشد
۵۲) مباحث منتخب در مدیریت مالی، کارشناسی ارشد
۶۲) مدیریت سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد
۷۲) مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، کارشناسی ارشد
۸۲) مدیریت سرمایه گذاریها، کارشناسی ارشد
۹۲) مدیریت سرمایه گذاری وارزیابی او، کارشناسی ارشد
۰۳) مدیریت سرمایه گذاری وارز یابی اوراق بهادار، کارشناسی ارشد
۱۳) مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، کارشناسی ارشد
۱
۲۳) مدیریت مالی بنگاه ها، کارشناسی ارشد
۳۳) مدیریت مالی پیشرفته، کارشناسی ارشد
۴۳) مدیریت مالی مقدماتی، کارشناسی ارشد
۵۳) مدیریت مالی و اقتصاد، کارشناسی ارشد
۶۳) مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت، کارشناسی ارشد
۷۳) مدیریت مالی و بودجه شهرداری ها، کارشناسی ارشد
۸۳) مدیریت منابع مالی، کارشناسی ارشد
۹۳) مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد
۰۴) تئوریهای مالی، دکتری D.hP
۱۴) تئوریهای مالی پیشرفته، دکتری D.hP
۲۴) مدیریت اوراق بهادر، دکتری D.hP
۳۴) مدیریت اوراق بهادر(دکتری)، دکتری D.hP
۴۴) مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، دکتری D.hP
۵۴) مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته(دکتری)، دکتری D.hP

راهنمایی پایان نامه

۱) تدوین استراتژی مدیریت ریسک اعتباری بر اساس مدل در بانک پارسیان، الهام محمد علیزاده، کاربردی، دانشگاه تهران،-
۱۳۹۰/۰۳/۳۱
۲) بررسی تاثیرساختار مالکیت و مدیریت به عنوان دو مکانیزم مهم حاکمیت شرکتی، زهرا دفتری، کاربردی، دانشگاه تهران،-
۱۳۹۰/۰۳/۳۱
۳) ارائه مدلی برای شرکتها و موسسات اعتبار سنجی، محبوبه محمود زاده، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۰۴/۰۷ ،-
۴) شناسایی دسته بندی موانع چالشها و ارائه راه کار برای راه اندازی معاملات نفت، احمد رضایی، کاربردی، دانشگاه تهران،-
۱۳۹۰/۰۴/۲۸
۵) رتبه بندی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، معصومه امیری مقدم یزدی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۰۶/۳۱ ،-
۶) ارائه مدلی به منظور بهینه سازی سبد سهام، علی گودرزی فراهانی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۰۷/۰۴ ،-
۷) ارزیابی بازدهی پرتفوی بر اساس الگریتم تصمیم گیری میانگین وزنی، آرش فیاضی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ،-
۸) نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت مالی و اسقرار نرم افزار نوین، محمد علی سورکی، کاربردی، دانشگاه تهران،-
۱۳۹۰/۱۱/۲۶
۹) بررسی عوامل اثر گذار بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی با ، مریم یمینی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۱۱/۲۶ ،-
۰۱) ارزیابی علکرد صندوقهای سرمایه گذاری، فاطمه جزایری، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۱۲/۰۷ ،-
۱۱) بررسی ریسک گریزی و بیش اعتمادی سرمایه گذاران، سعید انگبینی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۱۲/۰۸ ،-
۲۱) بررسی عوامل موثر بر معوق شدن مطالبات، هوشمند دلفان آذری، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۱۲/۱۴ ،-
۳۱) بررسی تاثیر نسبتهای مالی بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای ..، منصوره غلامپور، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۱۲/۱۴ ،
۴۱) بررسی عوامل موثر بر ضریب با توجه به نوع صنعت (نرخ رشد و درصد سود پرداختی)، راضیه دیوان بیگی، کاربردی، دانشگاه تهران
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ،-
۵۱) بررسی اثرات تقویمی بر بازده بازدهی پرتفوی و حجم معاملات، علی کریمی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ،-
۶۱) بررسی تطبیقی فرایند معاملات اوراق بهادار، علی سعیدی معین، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ،-
۷۱) بررسی راهکارهای توسعه صندوق های سرمایه گذاری، امیر حاصلی قولنجی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۱۲/۲۳ ،-
۸۱) ارزیابی بهای تمام شده سپرده های بانکی جذب شده با استفاده ، سعید خانی پور، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۱/۰۶/۲۷ ،
۹۱) ارزیابی کارایینسبی و رتبه بندی صندوق های پژوهش و فناوری با استفاده از ، محمد جواد حسن خانی، کاربردی، دانشگاه تهران،
۱۳۹۱/۰۶/۲۷
۰۲) بررسی تاثیر عوامل مالی بر فروش بیمه های عمر، سید مجتبی حسامی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ،
۱۲) بررسی تاثیر ارزش ویژه برند مصرفی بر اجرای موفقیت آمیز سیستم ارتباط با مشتری، محمد هادی کیهان زاده ، کاربردی،دانشگاه تهران۱۳۹۱/۰۹/۱۱ ،
۲۲) ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی صندوقهای سرمایه گذاری، فهیمه طزری، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ،-
۳۲) اولویت بندی ساختار اتحاد بانک – بیمه از دیدگاه مدیران، محسن جلالی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۱/۱۱/۲۳ ،-
۴۲) بررسی عوامل سرمایه انسانی در تبیین، حمید رضا هنر کار باباخانی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۱/۱۱/۲۸ ،
۵۲) انتخاب پرتفوی بهینه با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری، میثم فیضی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ،
۶۲) ارزیابی تاثیر گذاری ارزش افزوده اقتصادی EVA بروی بازده سهم، حسین یوسفی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۱/۱۲/۱۴ ،

مشاوره پایان نامه

بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاران، حسین آفاق، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۰۱/۲۱ ،-
مدل دینامیک سیستم برای کارت امتیازی (ابزار ارزیابی استراتژیک)، پدرام طلوعی آشتیان، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۰۶/۳۰ ،-
سنجش موقعیت رقابتی و ابزاری مرکز مالی تهران در مقایسه با مراکز مالی ، امید باقری قاهانی، کاربردی، دانشگاه تهران،-
۱۳۹۰/۰۷/۱۳
بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی، روشن کلوندی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۰/۱۲/۲۳ ،-
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده ، فاطمه مرادی، کاربردی، دانشگاه تهران،
۱۳۹۱/۰۶/۱۹
بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات بیمه ای ارزش ادراک شده و کیفیت ، احسان نادری زاده، کاربردی، دانشگاه تهران،-
۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی ساختار بهینه هزینه در بانک ملت، باقر حسین پور، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۱/۰۷/۰۹ ،
بررسی ارتباط بین عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، مرضیه سلطانی، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۱/۱۰/۰۹ ،-
ارزیابی عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری رشدی و ارزشی، آمنه غفوری، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ،-
بررسی توانایی مدل شبکه عصبی در پیش بینی بازدهی سهام بورس، وحید ابری سنسری، کاربردی، دانشگاه تهران،
۱۳۹۱/۱۲/۲۶
۱۱) بررسی رابطه بین استراتژیکتنوع با عملکرد، بنفشه فرهنگ زاده، کاربردی، دانشگاه تهران۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ،-

کتابهای تالیفی
۱) مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد همراه با پاسخ تشریحی، تالیف، نگاه دانش۱۳۸۵/۱۲/۲۶ ،
کتابهای ترجمه شده
۱) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، ترجمه، نگاه دانش۱۳۸۷/۰۶/۰۲ ،
۲) آموزش مفاهیم سرمایه گذاری برای نوجوانان، ترجمه، نگاه دانش۱۳۹۱/۰۲/۰۲ ،

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

,inarheT azeR )1فریبا خدایار , optimizatiom of the artificial neural, JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, 2010/02/16, 10, 3
۲) Reza Tehrani, fariba khodayar, Ahybrid optimized artificial intelligent model to forecast crude oil , African Journal ofBusiness Management, 2011/07/01, 5, 34
۳) Gholamreza Jandaghi, Reza Tehrani, Parvaneh Pirani , Ali Mokhles , Hybrid Financial Analysis Model for PredictingBankruptcy, British Journal of Economics Finance and Management Sciences, 2011/10/01, 2, 1
۴) Alireza Khalili , Reza Tehrani, Gholamreza Karami , Gholamreza Jandaghi, Prioritizing the Factors Influencing theDevelopment of Operational Audit, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,
۲۰۱۲/۰۱/۰۱, ۲, ۱
,inarheT azeR )5نیلوفر قره کولچیان , Factors Affecting the Disposition, international business resarch, 2012/01/18, 5, 3
۶) Reza Tehrani, , An approach in Market Residential Using Co-Integration Traditional Model, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2012/04/01, 6, 8
۳
Data Envelopment Analysis, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2012/06/20, 7, 49
,nagerrheMمحمد رضا گل کانی , Evaluating the performance of companies under the Ownership of Razavi Holding through 7) Reza Tehrani, Mohammad Reza
۸) Reza Tehrani, Gholamreza Karami , Foad Movahedi, The relationship between some corporate regulatory governancetools and economic and financial criteria used for performance evaluation, archives des sciences, 2012/07/02, 65, 7
۹) Reza Tehrani, , , hadi mohammad khani, overconfident and portfolio risk , AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE,2012/10/01, 7, 78
۱۰) Reza Tehrani, ghasem ghasemi, The relationship between intellectual capital and financial performance of companies,New York Science Journal, 2013/01/01, 6, 6
۱۱) Reza Tehrani, ghasem ghasemi, Survey of intellectual capital and financial performance of companies in TSE, LifeScience Journal, 2013/01/01, 10, 7
۱۲) Ali Namaki, Zahra Koohi Lai, , Reza Raei, Reza Tehrani, Comparing emerging and mature markets during times ofcries: A non-extensive statistical approach, PHYSICA A STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2013/03/14, 14, 392
۱۳) Reza Tehrani, , A survey on overconfidence under .., American Journal of scientific research, 2013/07/01, 4, 89
۱۴) Gholamreza Jandaghi, Hosein Khanifar, Reza Tehrani, Jalal Naderi, A survey on the Relationship Between Systematic
Risk, Earning Per share and Dividend Per share and Cost of Capital in Accepted Companies in Securities Exchange of Tehran, Elixir International journal , 2013/07/03, 2013, 60
۱۵) Reza Tehrani, marjan shah ali, darush Javid, Effective factors on extensible business, World Of Sciences Journal,2013/09/01, 1, 4

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

۱) Reza Tehrani, Development of an Index for Measuring Transparency of Central Banks, ArgumentA O EconomicA,
۱۹۹۱/۰۲/۱۱, ۱, ۲۸
آرش , Separating winners from losers among iranian, Journal Of Geomatics Science And Technology, 2011/09/23, 3, 3 ,ieaR azeR ,inarheT azeR )2فیض آباد
۳) Reza Tehrani, , Financial loyalty analyzing : survey on a proposed model, Global Journal of Science, Engineering andTechnology , 2012/04/01, 1, 1
۴) Saeed Bajalan, Reza Raei, Reza Tehrani, Development of an Index for Measuring Transparency of Central Banks`,ArgumentA O EconomicA, 2012/07/11, 28, 1
۵) Reza Tehrani, ghasem ghasemi, Evaluation the relationship between intellectual capital and financial performance,Journal of American Science, 2013/01/01, 9, 4
۶) حسین ایمانی ، حوری سپهری ، سعید کاظمی اشتیانی ، عبدالحسین شاهوردی ، فاطمه حسنی ، مجتبی رضازاده ، رضاتهرانی، تاثیر ) MEHP منو اتیل هگزیل فتالات ) بر از سرگیری میوز، بلوغ و تکوین آزمایشگاهی تخمکهای نارس موش، مجله پزشکی
کوثر۱ ،۱۰ ،۱۳۸۴/۰۳/۳۰ ،
۷) غلامرضا اسلامی بیدگلی ، رضا تهرانی، ز شیرازیان ، بررسی رابطه میان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس سه
شاخص ترینر جنسن وشارپ بااندازه ونقد شوندگی آن ها، تحقیقات مالی۱۹ ،- ،۱۳۸۴/۰۴/۰۱ ،
۸) رضا تهرانی، سید احمد خلیفه سلطان ، محمود قاضی طباطبائی ، برسی تضاد حرفه ای – سازمانی در حسابداری، بررسی های
حسابداری و حسابرسی۴۱ ،۱۲ ،۱۳۸۴/۰۸/۰۱ ،
۹) رضا تهرانی، قدرت الله طالب نیا ، صابر جلیلی ، ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس به اطلاعات حسابداری، تحقیقات مالی،
۲۱ ،۷ ،۱۳۸۶/۱۲/۲۲
۰۱) رضا تهرانی، وحید عباسیون، کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در زمان بندی معاملات سهام:با رویکرد تحلیل تکنیکی،
پژوهشهای اقتصادی، ۲۰/۲۰/۷۸۳۱، هشتم، اول
۱۱) رضا تهرانی، میثم بلگوریان ، احمد نبی زاده ، بررسی تاثیر چولگی، بورس اوراق بهادار۴ ،۱ ،۱۳۸۷/۱۰/۰۳ ،
۱۲) رضا تهرانی، حامد ذاکری ، بررسی رابطه بین کیفیت سود، بورس اوراق بهادار۵ ،۲ ،۱۳۸۸/۰۲/۰۹ ،
۱۳) رضا تهرانی، سعید باجلان ، بررسی ارتباط بین ویژگی ها، پژوهشنامه مدیریت اجرایی۱ ،۹ ،۱۳۸۸/۰۳/۰۱ ،
۱۴) رضا تهرانی، صحبت اله آبی ، بررسی ارتباط بین عملکرد، تحقیقات مالی۲۷ ،۱۱ ،۱۳۸۸/۰۴/۰۱ ،
۱۵) رضا تهرانی، مسعود موفقی ، سعید بهاروند ، بررسی تاثیر شایعات بر ادراک، دانشور رفتار۱ ،۱ ،۱۳۸۸/۰۸/۲۶ ،
۱۶) رضا تهرانی، اعزازی ، تاثیر آزاد سازی بازار، تحقیقات مالی۲۸ ،۱۱ ،۱۳۸۸/۱۰/۰۱ ،
۱۷) رضا تهرانی، شاپور محمدی ، آرش محمد علی زاده ، بررسی رابطه بین بازده سهام، پژوهشنامه اقتصادی۲ ،۱۱ ،۱۳۹۰/۰۳/۱۵ ،
۱۸) رضا تهرانی، مسعود موفقی، بررسی تأثیر شایعات بر ادراک و رفتار فعالان بورس اوراق بهادار تهران، دانشور رفتار،۱۳۹۰/۰۴/۰۴ ،
۱۹) رضا تهرانی، بررسی مقایسه ای رتبه بندی شرکتهای برتر، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار۸ ،۲ ،۱۳۹۰/۰۷/۱۲ ،
۲۰) رضا تهرانی، سعید مرادپور، پیش بینی بازده شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از مدلهای شبکه ها عصبی مصنوعی شعاعپایه، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار۱ ،۱ ،۱۳۹۱/۰۲/۰۲ ،
۲۱) رضا تهرانی، فرهاد حنیفی، طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی کننده شاخص بورس تهران،بررسی های حسابداری و حسابرسی۱۳ ،۴ ،۱۳۹۱/۰۲/۰۲ ،
۲۲) محمد مهدی بحرالعلوم ، رضا تهرانی، فرهاد حنیفی ، طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب، تحقیقات حسابداری وحسابرسی۱۳ ،۴ ،۱۳۹۱/۰۳/۰۱ ،
۲۳) رضا تهرانی، سعید مرادپور ، پیش بینی بازده شاخص بورس، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار۱۰ ،۳ ،۱۳۹۱/۰۳/۰۱ ،
۲۴) رضا تهرانی، علی نمکی، لیلا هدایتی فر، همبستگی متقابل شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل چندفراکتالی همبستگی های بدون روند شده، تحقیقات مالی۱۴ ،۱ ،۱۳۹۱/۰۳/۰۶ ،
۲۵) رضا تهرانی، بررسی تاثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری۳ ،۱ ،۱۳۹۱/۰۸/۰۱ ،
۲۶) رضا تهرانی، ارزیابی تاثیر سیستمهای مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی شرکتهای بورسی، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، ۴ ،۱ ،۱۳۹۱/۱۰/۰۲

همایشهای بین المللی

۱) رضا تهرانی، محسن محمدی، امیر محمد رحیمی، کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، مقاله کامل، نظامسنجش اعتبار و جایگاه آن در بهبود نظام تامین مالی۱۳۸۸/۰۲/۲۱ ،۱۳۸۸/۰۲/۲۰ ،
۲) رضا تهرانی، عسگر نوربخش، دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، مقاله کامل، درس آموخته های بحرانمالی جهانی برای نظام مالی ایران و جهان۱۳۸۸/۱۲/۱۲ ،۱۳۸۸/۱۲/۱۰ ،

ویدیو معرفی استاد را می توانید از طریق لیتک زیر مشاهده نمایید – (بر روی تصویر کلیک کنید)

video-dr-reza-tehrani-vla-tehran

افزودن نظر

یک دیدگاه ارسال کنید