منابع انسانی

چرا آموزش منابع انسانی در بهبود بهره وری دارای اهمیت است؟

آموزش نیروی انسانی

شاید بتوان از منابع موجود فیزیکی با انتخاب و بکارگیری شیوه های مناسب استفاده درستی کرد، اما استفاده مطلوب از منابع انسانی، ایجاد انگیزش و روحیه همکاری به سهولت میسر نیست .  به دلیل محدود بودن ظرفیت های انسانی ، عوامل بی شماری بر بهره وری منابع انسانی مؤثر است که مهمترین آن ها به این شرح است: انگیزش ، آموزش ، ارتباط با مدیریت ، محیط کار ، مدیریت  و…

 

آموزش نیروی انسانی

آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف هر سازمان، بویژه مدیریت منابع انسانی است. پس از نظام جذب ، بهسازی و به کارگیری مناسب، آموزش منابع انسانی اهمیت زیادی دارد . نظام آموزش، تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار می رود که موجب توانمند سازی منابع انسانی شده و موفقیت های آتی را تضمین می کند. سازمانی هایی که کارکنان وفادار دارند در آموزش و پیشرفت مستمر آنان سرمایه گذاری می کنند. بدون تردید ، آموزش و رشد کارکنان گران قیمت است ، اما  اگر فکر می کنید که تعلیم و تربیت گران قیمت است ، هزینه نادانی را در نظر بگیرید.

 

آموزش خوب ، نارضایتی شغلی و دوباره کاری را به مقدار زیاد کاهش داده و کارکنان را یاری می دهد که با تمام ظرفیت خود کار کنند .

 

یک چنین هدف های مهمی تحقق نمی یابند مگر آن که تمام سلسله مراتب سازمان (از مدیر اجرایی تا کارکنان ) به اهمیت آموزش اگاه باشند. می توان نتیجه گرفت که یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر بهره وری دارد، آموزش منابع انسانی است . تکنیک های بهبود بهره وری، بدون منابع انسانی آموزش دیده نمی تواند مؤثر واقع شود . برخی مطالعات نشان داده است که همبستگی مثبت بسیار قوی بین آموزش و بهره وری وجود دارد . حتی مطالعات تطبیقی پیشرفت اقتصادی بین کشورهای مختلف نشان دهنده این امر بوده که هر کشوری که دارای منابع انسانی آموزش دیده بوده است از بهره وری و رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده است .

خلاصه
تاریخ بازبینی
آیتم های بازبینی
چرا آموزش منابع انساني در بهبود بهره وري داراي اهميت است؟
امتیاز نویسنده
41star1star1star1stargray

یک دیدگاه ارسال کنید