دوره MBA

۱۰ دلیل برای گذراندن دوره MBA

 

  1. دوره MBA برای توسعه کسب و کار ضروری هستند.
  2. دوره MBA به ایجاد کسب و کار جدید و کار آفرینی کمک می کنند.
  3. دوره MBA به ارتقای شغلی در سازمان و یا شرکت کمک می کند.
  4. دوره MBA با توجه به مطالعه های موردی (کیس استادی) دانش پذیر را با فضای کسب و کار کشور آشنا می کنند.
  5. دوره MBA دانش پذیر را با روش های درآمد زایی آشنا می کند.
  6. دوره MBA به تصمیم گیری اثر بخش مدیران با توجه به پیچیدگی های امور داخل سازمان ها کمک می کند.
  7. دوره MBA به دانش پذیر در هر تخصص و دانشی امکان می دهد تا ذهن خود را متوجه خلاء ها، نیازها, شکاف ها و کمبودهای بازار کند و بر اساس تکنیک ها و تاکتیک هایی که بازار و کسب و کار می طلبد بهترین راه برای توسعه کسب و کار خود را پیدا کند و سهم خود را در بازار افزایش دهد.
  8. دوره MBA تا حدی به دانش پذیر می آموزد که در ایجاد یا توسعه یک کسب و کار چگونه اولین باشد اما تا حد بسیار زیادی به دانش پذیر یاد می دهد چگونه در کسب و کار خود و در بازار رقابتی بهترین باشد.
  9. دوره MBA یک نظام مدیریتی با توجه به مقتضیات و نیاز های روز کشور بر مبنای دانش مدیریت ارایه می دهد.
  10. دوره MBA به رشد مهارت هایی که یک مدیر باید در سازمان خود باشد کمک می کند.
خلاصه
تاریخ بازبینی
آیتم های بازبینی
10 دلیل برای گذراندن دوره MBA
امتیاز نویسنده
11stargraygraygraygray

یک دیدگاه ارسال کنید