نویسنده -روابط عمومی

رزومه دکتر مهدی کنعانی

رزومه دکتر مهدی کنعانی دکتر مهدی کنعانی از دانش آموختگان ممتاز دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در رشته کارآفرینی (گرایش سازمانی)...

رزومه دکتر سیامک حاجی یخچالی

رزومه دکتر سیامک حاجی یخچالی دکتر سیامک حاجی یخچالی فوق دکترای مدیریت پروژه از دانشگاه جامع لندن و عضو هیات علمی گروه مهندسی...

رزومه دکتر بهزاد ابوالعلایی

دکتر بهزاد ابوالعلایی دارای دکترای مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی ۱۷ سال سابقه مدیریت منابع انسانی در شرکت های...

معرفی دکتر یحیی علوی +ویدیو

معرفی دکتر رضا تهرانی +ویدیو دکتر یحیی علوی +ویدیو دارای دکتری در رفتار مصرف کننده از دانشگاه FIU امریکا و مشاوره ارشد بازاریابی...

رزومه دکتر یحیی علوی

 دکتر یحیی علوی دارای دکتری در رفتار مصرف کننده از دانشگاه FIU امریکا و مشاوره ارشد بازاریابی و فروش در صنایع و سازمان ها...

معرفی دکتر محمد خطیبی +ویدیو

معرفی دکتر محمد خطیبی +ویدیو دکتر محمد خطیبی دکتر محمد خطیبی دانش آموخته دکتری مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی، مدیریت اجرایی...

رزومه دکتر محمد خطیبی

دکتر محمد خطیبی دکتر محمد خطیبی دانش آموخته دکتری مدیریت از دانشگاه شهید بهشتی، مدیریت اجرایی (EMBA) با گرایش مدیریت استراتژیک...

معرفی دکتر رضا تهرانی +ویدیو

معرفی دکتر رضا تهرانی +ویدیو دکتر رضا تهرانی از اساتید برجسته مدیریت مالی در کشور و عضو هیئت علمی و مدیر گروه مالی دانشکده...